A definici›n de Software Libre

 [imaxe de un GNU Filos›fico] [ Alemßn |Coreano | Checo | Croata | Espa±ol | Franc‚s | Galego | Holand‚s | H·ngaro | Indonesio | Ingl‚s | Italiano | Noruego | Polaco | Portugu‚s | Ruso | Turco | Xapon‚s ]

Mantemos esta definici›n de software libre para amosar ßs claras como debe ser en realidade un programa concreto para ser considerado como software libre..

O "Software Libre'' ‚ unha cuesti›n de liberdade, non de prezo. Para entender este concepto, debes pensar en "libre'' como "liberdade de expresi›n", non como "cervexa gratis". (Nota do traductor: O termo libre que v‚n do ingl‚s "free" pode ser nos pa­ses de fala anglosaxona confundido con gratis, xa que se expresa coa misma palabra "free")

O Software Libre ‚ unha cuesti›n da liberdade dos usuarios de executar, copiar, distribuir, estudiar, trocar e mellora-lo software. Mßis precisamente, ref­rese a catro tipos de liberdade para os usuarios deste software:

Un programa ‚ software libre se os usuarios te±en todas estas libertades. Polo tanto, es libre de redistribuir copias, sexa con ou sen modificaci›ns, sexa de balde ou taxando unha cantidade pola distribuci›n a calquera e a calquera lugar. Ser libre para facer isto significa (entre outras cousas) que non tes que pedir permiso.

Podes usar esta liberdade para facer modificaci›ns e usalo en privado para realizar o teu traballo ou para xogar, sen tan sequera mencionar que o fixeches. Se publicas os cambios, non tes que notificarllo a ningu‚n en particular nin dun xeito especial.

A liberdade de usar un programa significa a liberdade, para calquera persoa ou organizac›n, de usalo en calquera sistema operativo, para calquera tipo de traballo na s·a totalidade, e sen que sexa necesario comunicar › creador nin ningunha outra entidade espec­fica. 

A liberdade de redistribu­r copias debe incluir as formas binaria e executable do programa, as­ como o c›digo fonte, tanto para as versi›ns modificadas como para as que estßn sen modificar. Non pasa nada se non hai xeito de producir a forma binaria ou executable (porque moitas linguaxes non soportan esta caracter­stica), pero a xente debe ter a liberdade de redistribuir ambas formas e deber­a encontrar a forma de producilas.

Para ter liberdade para facer trocos, e para publicar versi›ns melloradas, para ser significativo, tes que ter acceso › c›digo fonte do programa. Polo tanto, a accesibilidade do c›digo fonte ‚ unha condici›n necesaria para o software libre.

Para facer reais estas liberdades, deben ser irevocables mentras non fagas nada malo; se o creador do sofware ten o poder de revocar a s·a licencia, a­nda que non lle deses ningunha raz›n para iso, o software non ‚ libre.

De todos modos, ac‚ptanse algunhas reglas sobre a forma de distribuir software libre sempre e cando non entren en conflicto coas liberdades centrais. Por exemplo, o copyleft (expresado moi simplemente) ‚ a regra que implica que cando se redistrib·a-lo programa non se poderß engadir ningunha restricci›n para nega-las liberdades centrais a outra xente. Esta regra non entra en conflicto coas liberdades centrais, sen›n que as protexe.

As­, pode que pagases pola obtenci›n de copias de software GNU, ou quizais as obtiveches sen ning·n cargo. Pero non importa como conseguiches as t·as copias, sempre terßs a liberdade de copiar e trocar o software, incluso vendendo copias.

"Software Libre" non significa "non comercial". Un programa libre debe estar disponible para uso, desenrolo e distribuci›n comercial. O desenvolvemento comercial de software libre xa non ‚ inusual; este software libre comercial ‚ moi importante.

As regras sobre a embalaxe dunha versi›n modificada son aceptables se non bloquean  a t·a liberdade de mellora-las versi›ns modificadas. Regras como "se fas un programa disponible desta forma, tam‚n debes facer que sexa disponible desta outra" poden ser aceptables tam‚n, baixo a mesma condici›n. (Ten en conta que unha regra deste tipo a­nda te deixa a liberdade de publicar o programa ou non). Tam‚n ‚ aceptable que a licencia requira que se distribuiches unha versi›n modificada e o desenrolador anterior pide unha copia, debes mandarlla.

No proxecto GNU usamos "copyleft" para protexer estas liberdades para todo o mundo no ßmbito legal. Pero o software libre sen copyleft tam‚n existe. Cremos que hai poderosas raz›ns polas que ‚ mellor usar copyleft, pero se os teus programas son libres sen copyleft, a­nda os podemos empregar.

Mira Categor­as de Software Libre (18k characters) para obter unha descrici›n de como o "software libre", "software con copyleft" e outras categor­as de software se relacionan entre si.

Ás veces, as regras de control de exportaci›n do governo e as sanci›ns do mercado poden reprimir a t·a liberdade de distribuir copias de programas internacionalmente. Os creadores de software non te±en poder para eliminar ou sobrepasar estas restricci›ns, pero o que poden facer ‚ rexeitar impo±elas nas condici›ns de uso do programa. Deste xeito, as restricci›ns non afectan a actividades e gente de fora das xuridicci›ns destes governos.

Cando se fala de software libre ‚ mellor evitar termos como "regalo" ou "de balde", porque estes termos implican que o importante ‚ o prezo, e non a liberdade. Alg·ns termos como "pirater­a" implican opini›ns que esperamos que non apoies. En  Palabras e Frases confusas a evitar tes un debate sobfre estes termos. Tam‚n temos unha lista de traducci›ns de "software libre" a  varias linguaxes.

Para finalizar, ten en conta que os criterios que expo±emos nesta definici›n de software libre necesitan de unha detida anßlise para a s·a interpretaci›n. Decidir se unha licencia de software estß cualificada como licencia de software libre, xulgßmolo baseßndonos nestes criterios para determinar si coincide tanto no seu esp­rito como nas palabras exactas. Se unha licencia inclue restrici›ns importantes rexeitßmola, incluso se non previramos a importancia destes criterios. Ás veces unha petici›n de licencia plantea tal importancia que a analizamos longamente antes de decidir se esta petici›n ‚ aceptable, inclu­ndo debates con avogados. Cando chegamos a unha conclusi›n, ßs veces actualizamos estes criterios para facer mßis fßcil entender por que certas licencias se aproban e outras non.

Se estßs interesado en saber e unha licencia estß cualificada como unha licencia de software libre mira a nosa  lista de licencias. Se a licencia que buscas non estß a­, podes preguntarnos por ela a trav‚s do email <licensing@gnu.org>.


Outros textos a ler

Outro grupo empezou a usar o termo "fonte aberta" para referirse a algo cercano (aa­nda que non id‚ntico) › software libre. Preferimos o termo "software libre" porque unha vez que oiches que se refire a liberdade mßsi que a prezo, recorda a liberdade.


[ Alemßn |Coreano | Checo | Croata | Espa±ol | Franc‚s | Galego | Holand‚s | H·ngaro | Indonesio | Ingl‚s | Italiano | Noruego | Polaco | Portugu‚s | Ruso | Turco | Xapon‚s ]

Volta ß  pßxina principal de GNU.

Dudas e preguntas sobre a GNU e a FSF a gnu@gnu.org. Outras formas de contactar coa FSF

Comentarios a estas pßxinas web a webmasters@gnu.org, Manda outro tipo de comentarios a gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Perm­tese a copia exacta e a s·a distribuci›n deste artigo por calquera medio sempre que se conserve esta nota


Translation Coordinator: Luis M. Arteaga <lmiguel@gnu.org>
Updated: $Date: 2005/05/05 19:37:14 $ $Author: novalis $

Traducida: 8 junio  2001 Javier Bah­llo Cabral; javierbahillo@latinmail.com